Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BEAUTYLAB94 en cliënt waarop BEAUTYLAB94 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen BEAUTYLAB94

BEAUTYLAB94 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. BEAUTYLAB94 zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Een afspraak die online, via Whatsapp of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan BEAUTYLAB94 middels de wijzigingsoptie in de bevestigingsmail of via Whatsapp 0615402929.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BEAUTYLAB94 de afspraak annuleren. Dit uit respect voor de klant die na u komt.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent BEAUTYLAB94 het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. BEAUTYLAB94 moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

BEAUTYLAB94  vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. BEAUTYLAB94 vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet BEAUTYLAB94 voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BEAUTYLAB94 neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd bestand. BEAUTYLAB94 behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. BEAUTYLAB94 zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

BEAUTYLAB94  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

BEAUTYLAB94  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BEAUTYLAB94 is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. BEAUTYLAB94 is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon.

 1. Garantie

BEAUTYLAB94 geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt niet binnen 24 uur reclameert d.m.v. een bericht met foto.
 • De cliënt de (kunst)nagels eerder heeft laten zetten of heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt 4 of meer beschadigde nagels heeft.
 • De cliënt de (kunst)nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels en/of wimpers.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels en/of wimpers niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Beschadiging & Diefstal

BEAUTYLAB94  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BEAUTYLAB94 meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of Whatsapp gemeld worden aan BEAUTYLAB94. BEAUTYLAB94 moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal BEAUTYLAB94 de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien BEAUTYLAB94 en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Nail Art

Indien BEAUTYLAB94 een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij BEAUTYLAB94.  Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan BEAUTYLAB94. De salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen naast vermelding van de salon met naam en toenaam.
Bij het maken van foto’s die op websites dan wel social media verspreid worden dient het logo van de nagelstudio te staan i.v.m. misbruik door derden. Voor gebruik van foto’s van de cliënt ter promotie van de salon zal ten alle tijde mondelinge toestemming van de cliënt gevraagd worden.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BEAUTYLAB94 het recht de client de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. huisregels

BEAUTYLAB 94  hanteert de volgende huisregels:

 • In de salon mag niet gerookt worden.
 • Het is de cliënt zonder toestemming vooraf niet toegestaan gasten mee te nemen naar de salon.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de salon.
 • Alle behandelingen worden alleen uitgevoerd bij personen van 16 jaar en ouder.
 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen BEAUTYLAB94 en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.